Tranh Minh Họa Kinh Nhân Quả

  Quả: Đời này làm quan do nhân gì?    Nhân: Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật Quả: Đời này hưởng phước bởi nhân xưa    Nhân: Đai vàng, áo tía cầu nơi Phật Dùng vàng trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình    Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân Quả: Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?       Nhân: Kiếp…