KHÍ CHẤT CỦA TƯỚNG SOÁI

Phàm đã là người muốn làm việc lớn, phải có khí chất hơn người. Nhưng về khí chất của tướng soái, cũng có kẻ nhiều, người ít không giống nhau. Với cuộc đời làm một nhà chiến lược tài ba và một nhà quân sư xuất sắc, Gia Cát Lượng đã đúc kết ra được…