KHÍ CHẤT CỦA TƯỚNG SOÁI

Phàm đã là người muốn làm việc lớn, phải có khí chất hơn người. Nhưng về khí chất của tướng soái, cũng có kẻ nhiều, người ít không giống nhau. Với cuộc đời làm một nhà chiến lược tài ba và một nhà quân sư xuất sắc, Gia Cát Lượng đã đúc kết ra được…

Người giỏi cũng giống như sư tử, là chúa sơn lâm rồi thì chẳng cần gì phải khoe khoang, chẳng cần chứng tỏ

Nếu bạn thật sự là chúa sơn lâm, cần gì bạn phải chứng minh, cần gì bạn phải khoe khoang vì đơn giản một khi đã giỏi giang, đã thành công rồi thì chỉ cần mình ta biết là đủ. Bạn muốn biết nội tâm một người thiếu thốn về cái gì, thì hãy xem…